Sıkça Sorulan Sorular | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Sıkça Sorulan Sorular

Mühendis Nedir?

Mühendis gerçek problemlere çözümler üreten kişidir. Mühendisleri ele aldıkları problemleri çözmek için matematik ve fen bilimlerinden yararlanırlar. Ayrıca mühendisler problemlerin çözümünde yaratıcılıklarını kullanırlar, ekonomik çözümler geliştirirler ve çevreye duyarlı olurlar. Genelde mühendisler problemler üzerinde çalışırken grup çalışması yaparlar.

Mühendisler araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, işletme ve bakım, pazarlama alanlarında faaliyet gösterirler. Malzeme, cihaz, sistem ya da süreç geliştirir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği arasındaki fark nedir?

Elektrik Mühendisliği bu alan için kullanılan genel bir deyimdir.

Tranzistörün icat edilmesinden sonra, daha düşük gerilimle çalışan ve az akım harcayan cihazlar yapılmaya başlanınca, elektronik alanı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bugün genel kabul gören ayrıma göre, düşük gerilimle, düşük akımla uğraşan alan elektronik mühendisliği olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda bilgisayar, telekomünikasyon, mikrodalga da elektronik ile sıkı ilişkiler içindedir.

Elektrik Mühendisliği yüksek gerilim ile ilgili çalışmaların yapıldığı alana kısıtlanmaktadır. Bu kapsamda, enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik makineleri ile ilgili çalışmalar elektrik mühendisliği içinde düşünülmektedir.

Kontrol alanı ise hem elektronik konularını, hem de elektrik konularını içerdiği için, ikisinin arasında yer almaktadır.

Neden Elektrik-Elektronik Mühendisliği?

Meslek seçiminde kişinin bireysel yetenekleri doğal olarak en önemli etmendir. Bireysel yetenekler genelde bir meslek grubunu belirler ve bu meslek grubu içinde hangi mesleğin seçileceği konusunda, o mesleğin kişinin yaşamına getireceği etkiler önem kazanır. Kişi seçtiği meslekte elde ettiği başarı ile kariyerinde ilerler, kariyerinde ilerledikçe gelir seviyesi artar. Sonuçta doğru ve uygun seçilmiş bir meslek, kişinin çalıştığı kuruma verdikleri ile aldığı maddi ve manevi tatmin arasında, birbirlerini pozitif yönde etkileyen olumlu bir ilişki yaratmış olur. Meslek seçiminde o mesleğin bulunduğu sektörün genel durumunu, iş bulma olanaklarını, genel ücret seviyesini ve ilgili sektörün önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceğini incelemek önemlidir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, uzun yıllardan beri hem ülkemizde hem de dünyada en çok aranılan meslek grubu olmuşlardır. Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) tarafından hazırlanan “Elektronik Sanayi Almanağı 2011” (http://www.tesid.org.tr/tsd/belge/tesid_tur2011.pdf) verilerine göre ülkemizde elektronik sanayi 2010 yılında 11,3 milyar$ tutarında üretim, yaklaşık 45.000 kişilik istihdam, 5,6 milyar$ dışsatım gerçekleştirmiştir. Elektronik sanayinde 2010 yılında dışalım 14.5 milyar$, dışsatım ise 5.5 milyar$ olmuştur. Sektörle ilgili mühendislik ve hizmet alanında da 18 milyar$ iş hacmi ve 100.000 kişilik istihdam yaratılmıştır. Elektronik sektöründe 2010 yılında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları yaklaşık 225 milyon$ olup, toplam ciroya göre oranı % 2’dir. Türkiye genelinde bu oranın % 0,8 civarında olduğu düşünülürse, elektronik sanayicinde Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Elektrik enerjisi üretim sektöründe toplam üretim 15 milyar$ dolayındadır. Önümüzdeki yıllarda enerji üretiminin ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına kayacağı, bu sistemlerde elektrik mühendislerinin daha aktif yer alacağı açıktır. Ayrıca elektrik makineleri ile üretimini yapan, akıllı kontrol sistemleri ile verimini artırmaya çalışan imalat sanayi ve diğer sektör sanayilerinde elektrik mühendislerine, kontrol mühendislerine ihtiyaç artacaktır.

ABD İş Kurumunun istatistiklerine göre, ABD’de işe alınmış 291.000 elektrik ve elektronik mühendisi bulunmaktadır. Bu sayı yaklaşık 1.5 milyon mühendisin %19.4’üne karşılık gelmektedir. Görüldüğü gibi toplam mühendisler içinde iş bulmuş elektrik ve elektronik mühendislerinin oranı çok yüksektir. Ayrıca hemen hemen her sektörde elektrik ve elektronik mühendislerinin işe alındığı rapor edilmiştir. Elektronik Mühendisleri için iş imkanları 2006-2016 arasında %4 oranında artacaktır. Bu kapsamda servis sağlayan sektörlerde, mobil telefon vericileri gibi alt alanlarda iş imkanları daha çok oranda artacaktır. Elektrik Mühendislerinin 2006-2016 arasında iş imkanları %6 oranında büyüyecektir. Bu kapsamda enerji üretimi, yüksek kapasiteli enerji bataryaları ve bunların yönetimi, seyrüsefer sistemleri alanlarında daha çok iş talebi olacaktır. ABD de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile ilgili ilginç bir rapora http://www.careercornerstone.org/pdf/ee/eleceng.pdf adresinden ulaşılabilir. Ülkemizdeki elektrik ve elektronik mühendislerinin dağılımına http://www.emo.org.tr/emo_hakkinda/istatistikler/rapor0.php sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başka bir mühendislik alanı yerine elektrik ve elektronik mühendisliğini tercih etmek, başarı ile mezun olduğunuzda iş bulma imkanınızı arttıracak ve daha iyi koşullarda çalışmanızı sağlayacaktır.

HKÜ-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim programı endüstri’nin beklenti ve gereksinimlerine uygun mu?

Dünya genelinde endüstri ve özel-kamusal işyeri yöneticileriyle yapılan anketler, bir elektrik-elektronik mühendisinden temel beklentilerinin;
– Gerçek mühendislik problemlerini tanımlayabilme ve çözebilme,
– Bilimsel-teknolojik ve diğer gelişmelere karşı kendini yenileyebilme,
– Hem takım çalışmasını, hem de bağımsız olarak çalışmayı başarabilme
– En az bir yabancı dil bilen,
– Bilişim teknolojilerine hakim
– Yazılı-sözlü etkin iletişim kurabilme
olduğunu göstermektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programının eğitim amaçları, endüstrinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak biçimde belirlenmiş ve söz konusu becerileri kazandıracak biçimde kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşturulan program, öğrencilerin kazanımları sürekli olarak ölçülerek-değerlendirilerek uygulanmaktadır.

HKÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde eğitim yöntemi ve derslerin işleyişinde bir farklılık bulunmakta mıdır?

Evrensel olarak geçerli çağdaş bir elektrik-elektronik mühendisliği eğitiminin, iş yerlerinde aranan özelliklere de uyumlu olarak, öğrenenlerin güçlü yanlarını ortaya çıkaracak ve öğrenme sürecini etkin kılacak biçimde düzenlenmesi gerekir.
Elektrik-Elektronik mühendisliği programımız, elektrik-elektronik mühendisliğinin teorik ve uygulamalı derslerini, her öğrenciye bağımsız bir biçimde ve ayrıca takım olarak deney yapma ve mühendislik projeleri gerçekleştirme olanağı tanıyan, öğretim üyelerinin verdiği teorik ve uygulamalı bilgilerin ev ödevi, dönem ödevi vb eğitim araçlarıyla pekişmesini sağlayan, sınavlara hazırlayıcı ara sınavların yoğun kullanıldığı ve sınav dışı bileşenlerle de öğrencinin bilgi ve becerilerinin etkin olarak ölçüldüğü, öğretene göre değil öğrenene göre düzenlenmiş, “deneyerek öğrenme” ilkesini temel alan bir eğitim yaklaşımıyla uygulanmaktadır. Sonuçta mezunlarımızın, edindikleri bilgi ve deneyimler ile, özelikle uygulamalardaki çözümleri ile kendilerini daha güçlü kılmaları amaçlanmaktadır.

HKÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde laboratuvar imkanları nelerdir?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim programı içerisindeki laboratuvarlı derslerin gerek sayıca ve gerek kalite olarak yüksek seviyede tutulması öğrencilerimize uygulayarak öğrenme imkanı ve pratik uygulama deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır. Mevcut laboratuvarlarımız şu şekildedir:
– Elektrik – Elektronik Devre Laboratuvarı
– Mikroişlemciler Laboratuvarı
– Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı
– Elektrik Makineleri/Güç Elektroniği Laboratuvarı
– Haberleşme Laboratuvarı
– Simülasyon Laboratuvarı
– Yazılım ve Geliştirme Laboratuvarı
– Otomasyon/Kontrol Laboratuvarı

İlk yıl hangi dersleri alacağım?

İlk yıl Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Yüksek Matematik I ve II, Genel Fizik I ve II  dersleri ile Programlamaya Giriş ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş dersleri alırlar.
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde kavramları oluşturmak için matematik çok kullanılan bir araçtır. Bu nedenle birinci sınıf matematik dersleri önemlidir.

Elektrik-Elektronik Mühendisleri ne tür işler yaparlar?

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri şu alanlarda çalışırlar:
– Bilgisayarlar ve Gömülü Sistemler
– Ölçme ve Kontrol
– Sayısal ve Analog Elektronik
– Tüm devre (Çip) Tasarımı ve Yapımı
– Yarıiletken Malzemeler
– Nanoteknoloji
– Mikro-Elektro-Mekanikal-Sistemler (MEMS)
– İşaret İşleme (Görüntü İşleme, Video İşleme, Ses İşleme, Kodlama ve Kripto)
– Biyoelektronik ve biyomedikal
– Mikrodalga – Antenler
– Haberleşme ve Telekomünikasyon
– Fiber Optik Haberleşme
– Fotonik
– Elektrik Makineleri
– Yüksek Gerilim ve Enerji
– Yenilenebilir Enerji
– Güç Elektroniği
– Otomatik Kontrol
– Ses Mühendisliği
– Akustik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri bu alanlarda malzeme, modül, cihaz ve sistem geliştirirler. Yapılacak çalışmalar kuramsal olabileceği gibi uygulamaya yönelik olabilir.

Elektrik Tesisat Projelerini Kimler İmzalayabilir?

Elektrik tesisat projeleri Serbest Müşavir Mühendis (SMM) belgesine sahip mühendisler tarafından imzalanabilir. SSM belgeleri Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilir.

Üç tür SMM belgesi verilmektedir:

i.   Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler (tüm elektrik gerilim seviyeleri) için:
“Yüksek Gerilim Tekniği”, “Elektrik Makineleri“, “Elektrik Tesisleri”(koruma, üretim, iletim, dağıtım‘dan biri) derslerinin tamamının veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerin transkriptlerinde bulunması veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri halinde Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri bu belgeyi alabilirler.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları
–  Electromechanical Energy Conversion
–  High Voltage Engineering
–  Electrical Energy Transmission and Distribution
dersleri aldıklarında ya da sonradan tamamladıklarında bu belgeyi alabilirler.

ii.  Elektrik 1kV altı tesisler için:
Madde (i) deki dersleri almamış olan Elektrik-Elektronik Mühendsileri ile, Elektronik ve Elektronik-Haberleşme Mühendisleri için Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

iii. Asansör hizmetleri için:
Asansör Hizmetleri için alınan SMM Belgesidir. Bu belgeyi Madde (ii) deki koşulları sağlayanlar alabilirler. Asansör SMM belgesi alanlar diğer SMM belgelerini aynı anda alamazlar.